ရောင်ခြည်သစ်ပရဟိတမျက်မမြင်ပညာသင်ကျောင်း

အမှတ်(၆) မြို့သစ်ရပ်၊ ပန်းတမာလမ်းနှင့်ကုက္ကိုလ်လမ်းကြား၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း – ၀၇၁-၃၀၂၃၅