ရန်ကုန်

အဂါဗေအကြောပြင် အနှိပ်/ဆေးကုခန်း

အမှတ်(၁၆၅) ဗဟိုလမ်း ၊(၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း – ၀၉၈၅၉၁၈၉၆

အကြောပြင်အနှိပ်ခန်း

ကြည့်မြင်တိုင်မျက်မမြင်ကျောင်း
အမှတ်(၁၃၂) ပန်းပင်ကြီးလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း – ၀၁-၅၃၈၃၀၉

Genki အကြောပြင်ဆေးခန်း

(I) အမှတ်(၇၁) လှည်းတန်းလမ်း၊ လမ်းမတော်၊ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း – ၀၉၈၆၄၁၂၁၉
(I) အမှတ်(၀၅၀၁) ၅လွှာ၊ ဆာကူရာတာဝါ (၃၃၉) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း – ၀၉၈၆၁၅၀၃၆

ရှိန်းဆာရာ (Sheinn Sa Ya)

အမှတ်(၃၅) ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာလမ်းသွယ်(၂)၊ မြို့သစ်(က+ခ)ရပ်ကွက်၊အင်းစိန်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း – ၀၁-၆၄၁၂၇၂၊ ၀၉၄၃၁၀၇၈၂၂

ခင်ရှီ အကြောပြုပြင်ရေးဌာန

အမှတ်(၆၂) ဗိုလ်သူရလမ်းနှင့်အင်းစိန်လမ်းထောင့်၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်ုး – ၀၁-၅၀၃၀၀၂ ၊ ၀၉၅၀၆၈၂၄၈