ရန်ကုန်မျက်မမြင်ကျောင်း

အမှတ်(၁၆၅) ဗဟိုလမ်း ၊(၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း – ၀၁-၆၆၂၀၃၄
Website : www.mcfblind.com
Email : mcfbadmin@gmail.com