မေတ္တာဝတီမျက်မမြင်ပညာသင်ကျောင်း

တရားသီးစုရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။
ဖုန်း – ၀၄၃-၂၂၄၈၈၊ ၀၄၃-၂၃၇၅၃၊ ၀၉ ၄၂၁၇၁၂၇၂၀။