မုံရွာ

အကြောပြင်အနှိပ်ခန်း

တိုင်းဒေသကြီး မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးရုံးဆိုင်ခန်း၊
ဆိုင်အမှတ်(၁)၊ မုံရွာတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း- ၀၇၁၂၈၂၇၉
အခန်းအမှတ်(၃၈) ဘီ၊ အား/ကာတိုက်တန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊
ဘုရားကြီးရပ်၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း- ၀၉ ၃၃၁၀၀၆၅၅
ရောင်ခြည်သစ်ပရဟိတမျက်မမြင်ပညာသင်ကျောင်း၊ အနှိပ်နည်းပညာဆောင်
ပန်းတမာလမ်းနှင့် (၅)လမ်းဒေါင့်၊ မြို့သစ်ရပ်၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း- ၀၇၁ ၃၀၂၃၅၊ ၀၉ ၃၃၆၆၇၄၆၃