မန္တလေး

ကြယ်စင်ချို အကြောပြင်အနှိပ်

အမှတ် (၁၀၉) ၂၇၊ ရ၆x၇၇ လမ်းကြား ၊မန္တလေးမြို့။
ဖုန်း – ၀၉၉၁၀၀၉၄၈၇

Chikara အကြောပြင်

အခန်း A ၃ ၊၆၅ လမ်း၊ ၃၀-၃၁လမ်းကြားမန္တလေးမြို့။
ဖုန်း – ၀၉၆၈၁၀၆၈၂