ပြင်ဦးလွင်

အကြောပြင်အနှိပ်ခန်း

ပရဟိတမျက်မမြင်ဘက်စုံပညာသင်ကျောင်း
မဟာအံ့ထူးကံသာဆုတောင်းပြည့်ဘုရားအနီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။
ဖုန်း – ၀၈၅-၂၉၁၂၂

ဓမ္မသံတိုက်

ပြင်ဦးလွင်စျေးကြီးအပေါ်ထပ် ၊ပြင်ဦးလွင်မြို့။
ဖုန်း – ၀၉၄၃၀၁၆၀၂၆

အကြောပြင်အနှိပ်ခန်း

အောင်မင်းသူ
အမှတ်(၃၇) အားကစားတိုက်တန်း B ရွှေစည်းခုံလမ်း ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။
ဖုန်း – ၀၈၅-၂၁၉၆၇