ပရဟိတမျက်မမြင်ဘက်စုံပညာသင်ကျောင်း

မဟာအံ့ထူးကံသာဆုတောင်းပြည့်ဘုရားအနီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။
ဖုန်း – ၀၈၅-၂၉၁၂၂