စစ်ကိုင်း

အကြောပြင်အနှိပ်ခန်း

စစ်ကိုင်းမျက်မမြင်ကျောင်း
အမှတ်(၆/၂၈) မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ မရှိခဏဘုရားအနီး၊ စစ်ကိုင်းမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း။
ဖုန်း – ၀၇၂-၂၂၂၃၇