စစ်ကိုင်းမျက်မမြင်ကျောင်း

အမှတ်(၆/၂၈) မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ မရှိခဏဘုရားအနီး၊စစ်ကိုင်းမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း။
ဖုန်း – ၀၇၂-၂၂၂၃၇