ကြည့်မြင်တိုင်မျက်မမြင်ကျောင်း

အမှတ်(၁၃၂) ပန်းပင်ကြီးလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း – ၀၁-၅၃၈၃၀၉